week2

สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย / เนื้อหา
Sup-Topic/ Content
เครื่องมือการคิด
Key Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific goals
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
Sources
ภาระงาน/ชิ้นงาน
Task
ประเมิน
Assessment
2
เนื้อหา :
กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อและกิจกรรมการเรียนโครงงาน
- Mind  Mapping ก่อนเรียน
- ปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์
การคิด :
- การคิดวิเคราะห์ข้อมูลและภาพที่เห็น
- การคิดจินตนาการและการคิดสร้างสรรค์
ทักษะ:
- ทักษะการสังเกต /การแสวงหาความรู้
- ทักษะการลงข้อสรุปจากข้อมูลและนำเสนอ
กระบวนการ :
 การวางแผนการทำงานกลุ่ม
Key Questions
-  ผลกระทบโดยตรงต่อตัวนัก เรียนในการดำรง ชีวิตมีอะไรบ้างเพราะปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปเช่น อากาศแปรปรวนหรือปลาในน้ำลดจำนวนลง
 -  นักเรียนจะทำอย่างไรเมื่อผู้ปก ครองที่มีอาชีพเกษตรกรรมไม่มีน้ำหรือฝนตกจนน้ำท่วมพืชผลทางการเกษตร

- สืบค้นข้อมูลเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห์ผลการเพิ่มลดของประชากรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นถิ่น(ว2.2 ป.6/5)
- เข้าใจการทำงาน มีทักษะกระบวนการทักษะแสวงหาความรู้มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่บนโลกอย่างประหยัดและคุ้มค่า(ง1.1 ป5/4)
เข้าใจอธิบายเห็นคุณค่าสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองได้(ศ1.2 ป5/2)
( 2 ชม.)
ขั้นชง
- ครูเปิดคลิป เรื่อง อุณหภูมิเปลี่ยนโลกให้นักเรียนได้ชม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนเห็นอะไรจากการชมภาพ/คลิป และรู้สึกอย่างไร
ขั้นเชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูได้เห็น
ขั้นใช้
นักเรียนเขียนสิ่งที่เห็นจากที่ได้ดูได้ชมพร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง
- บรรยากาศในห้องเรียน
-อุณหภูมิเปลี่ยนโลก
- คลิปน้ำท่วม
 สึนามิ ภัยแล้ง
-มุมหนังสือ
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้

- การปฏิบัติงานจริง โดยการระดมความคิดเห็นและเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สังเกตจากการได้ตรวจชิ้นงาน
- ความพยายาม
- การวางแผนในการทำงาน
( 1ชม.)
ขั้นชง
- ครูเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรือผลกระทบที่ธรรมชาติเปลี่ยนไปในปัจจุบันเพื่อกระตุ้นการคิดของนักเรียนและเพื่อให้นักเรียนได้หัวข้อเรื่อง
ขั้นเชื่อม
- ครูตั้งคำถาม ถามนักเรียนว่า นักเรียนเห็นปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
และ นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาจากสิ่งที่เห็นอย่างไร
ขั้นใช้
- นักเรียนเขียนปัญหาที่พบเห็นแล้วนำเสนอ
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
-มุมหนังสือ
ปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์

- การปฏิบัติงานจริง โดยการนำเสนอ
- สังเกตจากการได้ตรวจชิ้นงาน
- ความพยายาม
- การวางแผนในการทำงาน


สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย / เนื้อหา
Sup-Topic/ Content
เครื่องมือการคิด
Key Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific goals
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
Sources
ภาระงาน/ชิ้นงาน
Task
ประเมิน
Assessment2
  ชม.
ขั้นชง
- ครูทักทายนักเรียนและสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
- นักเรียนอยากเรียนเรื่องอะไร ทำไมถึงอยากเรียนเรื่องนี้
ขั้นเชื่อม
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้พร้อมให้เหตุผลประกอบ
- นักเรียนร่วมสนทนาและตั้งชื่อโครงงาน
ขั้นใช้
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากเรียนรู้เขียนลงในกระดาษ A 4  และหลังจากนั้นแบ่งเป็น 5 กลุ่ม สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดถึงสิ่งที่ต้องการเรียนและอธิบายเหตุผลที่ต้องการเรียนเรื่องนั้น และความน่าสนใจของเรื่องที่สมาชิกในกลุ่มเลือก เขียนลงในกระดาษชาร์ต
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
-มุมหนังสือ
- กระดาษ A 4
- ชาร์ตสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- การปฏิบัติงานจริง โดยการระดมความคิดเห็นและเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- การปฏิบัติงานจริง โดยการนำเสนอ
- สังเกตจากการได้ตรวจชิ้นงาน
- ความพยายาม
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
บันทึกหลังการสอน       
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
บันทึกหลังการเรียนรู้
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น