วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

มาเรียนรู้ กับโรงเรียนลำปลายมาศ

วันแรกของการเดินทางมาที่โรงเรียนลำปลายมาศ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ๑. ได้เรียนจิตศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ เป็นการใช้อุปกรณ์ที่มีรอบตัวให้นักเรียนได้เรียนรู้ เช่น กิ่งไม้ ก้อนหิน ใบไม้ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสของจริง ๒. คุณครูได้กระตุ้นด้วยคำถามเพื่อให้เกิดจินตนาการ เช่น สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีลักษณะคล้ายกับอะไร ถ้าไม่มาสิ่งเหล่านี้จะเป็นอย่างไร ๓. พฤติกรรมของครู ครูให้กำลังใจนักเรียนตลอดเวลา พูดด้วยรอยยิ้ม ให้โอกาสนักเรียนได้ตอบคำถาม ๔. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กล้าตอบคำถามมาก ถึงบ้างคำตอบอาจไม่ตรงประเด็น แต่ครูก็ให้กำลังใจดีมากกก สิ่งที่คิดว่าจะกลับไปใช้ในโรงเรียน ๑. รอยยิ้มและคำพูดทีีคอยให้กำลังใจนักเรียนตลอด ๒. รูปแบบการใช้จิตศึกษา ที่ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบๆตัว มาช่วยในการสอน ๓. ลำดับขั้นตอนการสอนจิตศึกษา เริ่มจากง่ายๆ ไปสู่ยาก ยิ่งคำถามกระตุ้นความคิดตลอดเวลา ให้กำลังใจตลอดเวลา
ภาคบ่าย
๑.ได้เรียนรู้ Body Scan จากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ การทำ Body Scan เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการนำไปสู่การเรียนในภาคบ่าย โดยเริ่มจากการให้นักเรียนทั้งหมดในห้องนั่งเป็นวงกลม แล้วครูค่อยเรียกชื่อที่ล่ะคนให้ค่อยๆนอนลง พร้อมมือทั้ง ๒แนบลำตัว ขายืนตรง พอนักเรียนทุกคนนอนลง ครูค่อยเล่านิทาน แล้วให้นักเรียนจินตนาการว่าตัวเองเป็นละครในนิทาน ครูค่อยๆเล่านิทานอย่างช้าๆ จน จบ แล้วครูก็ให้นักเรียนขอบคุณ อากาศที่ให้เราหายใจ ขอบคุณน้ำที่ให้เราได้กินได้ใช้ ขอบคุณร่างกายที่ทำให้สามารถอยู่ได้จนถึงทุกวันดี
๒. วิธีการทำให้นักเรียนสงบและสนใจครู ครูจะพานักเรียนร้องเพลง เพื่อให้นักเรียนพร้อมสำหรับการฟังครู ทุกครั้งที่นักเรียนคุยกันเสียงครูจะพาร้องเพลง พูดด้วยความไพเราะ ไม่ดุเด็ก นักเรียนก็จะสงบลงเอง
๓. การนำเข้าสู่บทเรียน ให้นักเรียนดูวีดีโอเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน และมีการสอดแทรกคำถามตลอดเพื่อให้นักเรียนเกิดการคิด วิเคราะห์ใ้ห้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาศตอบ บรรยากาศตลอดชั่วโมงการเรียน มีความสุขทั้งเด็กและครู
๔.การให้นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริงและสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจะทำให้เขาเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น วันนี้นักเรียนเรียนเรื่อง เมล็ดถั่ว นักเรียนเตรียมมาเองจากบ้าน  นักเรียนทุกคนสนุก
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น