วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง : Beautiful world by Our hand (โลกสวยด้วยมือเรา)

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง : Beautiful world by Our hand (โลกสวยด้วยมือเรา) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อเรื่อง (Topic): : Beautiful world by Our hand (โลกสวยด้วยมือเรา) ตระหนักถึงปัญหา (Main Idea): การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติเช่น ภาวะโลกร้อน แผ่นดินไหว น้ำท่วม ไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก ดังนั้นทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจและหาแนวทางป้องกันร่วมกัน คำถามหลัก (Big Question): สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม คน พืช สัตว์ หรือแม้กระทั่งฤดูกาลที่ผันแปรสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบอะไรบ้างและจะมีวิธีป้องกันหรือรณรงค์อย่างไร เป้าหมายของความเข้าใจ ( Understanding Goal ) : 1. อธิบายทฤษฏีกำเนิดโลกได้และการแบ่งทวีป 2. เข้าใจความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อมนุษย์ 3. เข้าใจผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 4. วิเคราะห์สาเหตุปัจจัยและแนวทางแก้ไขภาวะโลกร้อน 5. สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นไปได้ พฤติกรรมที่แสดงถึงความเข้าใจ (Understanding Performance) 1. เข้าใจ : สามารถอธิบายทฤษฎีกำเนิดโลก วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของโลกจากอดีตถึงปัจจุบันได้ 2. ทำได้ : สามารถแปลความหมาย แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตจริง การประหยัดและอนุรักษ์ทรัพยากร รวมทั้งนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น Mind Mapping นิทาน การทดลอง การวาดภาพ รวมทั้งการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวิธีประหยัดหรือลดการใช้พลังงานได้ 3. การแก้ปัญหา: สามารถนำความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การช่วยประหยัดพลังงาน การใช้กระดาษ และการแยกขยะ 4. เกิดการเปลี่ยนแปลง : สามารถบอกได้ว่าตนเองมีหน้าที่อะไร ควรปฏิบัติตัวอย่างไร มีเป้าหมายในการทำงานแต่ละชิ้นงาน ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ 5. ซาบซึ้ง : มีความละเอียดอ่อนต่อการลงมือประดิษฐ์ชิ้นงาน การแสดงความชื่นชมผลงานของคนอื่นและรับฟังข้อเสนอแนะได้ การประเมิน(Assessments) : 1.ตรวจไม่เป็นทางการ 2. การสังเกตและการสัมภาษณ์ 3. การทดสอบ 4. การตั้งโจทย์ให้แก้ปัญหา 5. การปฏิบัติ / การลงมือทำ ระยะเวลา : 10 สัปดาห์ (9 ชั่วโมง / สัปดาห์)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น