วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ตารางการวิเคราะห์ มฐ. และตัวชี้วัด

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องโครงงานกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เรื่อง Beautiful World by Our Hand (โลกสวยด้วยมือเรา ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป 25) Quarter 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพลานามัย สร้างฉันทะและแรง บันดาลใจในการเรียนรู้ มาตรฐาน ว2.1 สืบค้นข้อมูลเข้าใจอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นถิ่น (ว2.1 ป.6/3) สืบค้นข้อมูลเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห์ผลการเพิ่มลดของประชากรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นถิ่น(ว2.2 ป.6/5) มาตรฐาน ว3.2 เข้าใจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของสาร (ว3.2ป6/3) มาตรฐาน ว8.1 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระอธิบายและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้นำเสนอจัดแสดงผลงานสามารถอธิบายกระบวนการให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว 8.1 ป.5/8) มาตรฐาน ส5.1 เข้าใจรู้ตำแหน่ง(พิกัด ภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด )ระยะทิศทางของภูมิภาคตนเองนำเสนอข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจได้(ส5.1 ป5/1) มาตรฐาน ส2.1 เข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดีติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน(ส2.1 ป6/5) มาตรฐาน ส4.1 เข้าใจความหมายสามารถอธิบายข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรื่องราวที่สำคัญในอดีต (ส4.1 ป6/2) มาตรฐาน ง1.1 เข้าใจการทำงาน มีทักษะกระบวนการทักษะแสวงหาความรู้มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่บนโลกอย่างประหยัดและคุ้มค่า (ง1.1 ป5/4) มาตรฐาน ศ1.2 เข้าใจอธิบายเห็นคุณค่าสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองได้ (ศ1.2 ป5/2) มาตรฐาน พ4.1 สามารถอธิบายเข้าใจและเห็นคุณค่า ค้นหา ข้อมูลข่าวสารปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน(พ4.1ป5/4) สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพลานามัย กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อและกิจกรรมการเรียนโครงงาน มาตรฐาน ว8.1 เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการในการสืบเสาะ หาข้อมูล แก้ปัญหาตั้งคำถาม เกี่ยวกับประเด็นเรื่องหรือสถานการณ์ที่กำหนดให้และความสนใจสามารถสร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป (ว8.1 ป5/1) มาตรฐาน ส2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย (ส2.1 ป5/3) มาตรฐาน ส5.1 รู้และเข้าใจอธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเองได้ (ส5.1 ป5/3) มาตรฐาน ส4.1 เข้าใจและสามารถอธิบายสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย (ส4.1 ป5/1) เข้าใจและนำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวสำคัญในอดีต(ส4.1 ป6/2) มาตรฐาน ง1.1 เข้าใจในการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์ (ง1.1 ป5/1) มาตรฐาน ศ1.2 รู้เข้าใจความสัมพันธ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมระบุและบรรยายเกี่ยวกับแบบงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะและมองเห็นคุณค่า (ศ1.2 ป5/1) มาตรฐาน พ3.2 เข้าใจปฏิบัติตนเองตามสิทธิไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างตนเองและผู้อื่น (พ3.2 ม1/6) สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพลานามัย - ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกำเนิดโลกและจักรวาล - สภาพอากาศและการเกิดฤดูกาล มาตรฐาน ว2.1 - สืบค้นข้อมูลเข้าใจและอธิบายความสัมพันธ์ของการกำเนิดโลกที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นถิ่น(ว2.1 ป6/1) - เข้าใจและสามารถอธิบายหรืออธิบายหรือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคต่างๆที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มีชีวิตในปัจจุบัน (ว3.2 ป6/2) มาตรฐาน ส5.1 - เข้าใจรู้ตำแหน่ง(พิกัด ภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด )ระยะทิศทางของภูมิภาคตนเองนำเสนอข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ส5.1 ป5/1) - เข้าใจระบุลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่ (ส5.1 ป5/2) มาตรฐาน ส4.1 - เข้าใจและสามารถอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของการกำเนิดโลกโดยใช้วิธีทางประวัติศาสตร์และนำเสนอข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจได้(ส4.1 ป6/1) - เข้าใจและสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกำเนิดโลกจากแหล่งต่างๆและสามารถอธิบายหรือตอบคำถามได้อย่างมีเหตุผล (ส4.1ป5/2) มาตรฐาน ง1.1 เข้าใจการทำงานสร้างสรรค์อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงานใช้ทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์ (ง1.1 ป5/1) มาตรฐาน ศ1.1 เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับจังหวะตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมการสร้างงานเปรียบเทียบความแตกต่างใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆในโลกได้ (ศ1.1 ป5/1) มาตรฐาน พ2.1 เข้าใจและเห็นความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพของผู้อื่น (พ2.1 ป6/1) เข้าใจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติตนได้เหมาะสม (พ2.1 ป5/1) สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพลานามัย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ เช่น ลมบก ลมทะเล สุริยุปราคา จันทรุปราคา ข้างขึ้น ข้างแรม ฝนดาวตก มาตรฐาน ว7.1 - สืบค้นและเข้าใจสามารถสร้างแบบจำลองอธิบายการเกิดฤดูกาล ข้างขึ้น ข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคาและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์(ว7.1 ป6/1) - เข้าใจกระบวนการการอธิบายการเกิดลมบกลมทะเลและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (ว6.1 ป5/4) มาตรฐาน ส5.2 สืบค้นและเข้าใจปฏิสัมพันธ์และสามารถอธิบายอิทธิพลของการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาคพื้นถิ่นตนเองได้ (ส5.2ป5/2) มาตรฐาน ส4.1 เข้าใจและสามารถรวบรวมข้อมูลจากอดีตในแหล่งต่างๆเพื่อเปรียบเทียบตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างมีเหตุผล(ส4.1 ป5/2) มาตรฐาน ง1.1 เข้าใจการทำงานใช้ทักษะอธิบายการทำงานอย่างมีเหตุผลทำงานแต่ละขั้นตอนตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงานและสามารถสร้างผลงานออกมาเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์ (ง1.1ป5/1) มาตรฐาน ศ1.1 เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับจังหวะตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมและงานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานและใช้เทคนิคของแสงเงาและวรรณะสี (ศ1.1 ป5/3) มาตรฐาน พ2.1 เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีน้ำใจและรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นได้(พ2.1ป6/1) สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพลานามัย ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ( ภาวะเรือนกระจก ) สาเหตุ ผลกระทบและวิธีช่วยลดภาวะโลกร้อน / มลพิษต่างๆ นั้น มาตรฐาน ว3.2 - เข้าใจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสารที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อม(ว3.2ป6/3) มาตรฐาน ว6.1 เข้าใจกระบวนการสืบค้นวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศต่อผลการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ว6.1ม1/4) มาตรฐาน ส3.1 เข้าใจและอธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีต่อความรับผิดชอบสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน(ส3.1ป6/1,3) มาตรฐาน ส4.1 เข้าใจและอธิบายความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ค้นหาข้อมูลนำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายทราบถึงภาวะเรือนกระจกและโลกร้อนในอดีต (ส4.1ป6/2) มาตรฐาน ส4.2 เข้าใจและอธิบายสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศและร่วมกันป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน (ส4.2ป6/1) มาตรฐาน ง3.1 เข้าใจเห็นคุณค่าและสืบค้นข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เพื่อช่วยแก้ไขภาวะโลกร้อนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือตามวัตถุประสงค์และสามารถสร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ (ง3.1ป5/2) มาตรฐาน ศ1.1 สร้างสรรค์งานตามจินตนาการสามารถบรรยายประโยชน์และคุณค่างานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม (ศ1.1 ป5/7) มาตรฐาน พ4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันและโรคที่มีผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเช่นภาวะโลกร้อน (พ4.1 ป5/4) สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพลานามัย ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และวิธีการอนุรักษ์ มาตรฐาน ว2.2 เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่นประเทศโลก(ว2.2ป6/1) สืบค้นและอภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรม ชาติที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเองในพื้นถิ่นการเปลี่ยนแปลงทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์(ว2.2ป6/3) อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม(ว2.2ป6/4)ยังมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาด้วย (ว2.2ป6/5) มาตรฐาน ส5.1 เข้าใจรู้ตำแหน่งพิกัด ภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด ระยะ ทิศทางของภูมิภาคตนเอง ระบุภูมิลักษณ์ที่สำคัญ (ส5.1ป5/1) อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของตนเองและอธิบายหรือนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ส5.1ป5/2) มาตรฐาน ส4.1 เข้าใจสืบค้นความเป็นมาของลักษณะทางท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรในอดีตถึงปัจจุบัน(ส4.1ป5/1)สามารถบอกถึงวิธีอนุรักษ์ธรรมชาติให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ส4.1ป5/2) มาตรฐาน ง1.1 เข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน (ง1.1ป5/1) ใช้ทักษะการจัดการอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์ (ง1.1ป5/2) มาตรฐาน ศ1.1 เข้าใจและสามารถสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสงเงาน้ำหนักและวรรณะสี(ศ1.1ป5/3)สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆได้ (ศ1.1ป6/7) มาตรฐาน พ5.1 เข้าใจและวิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกายจิตใจและสังคม(พ5.1 ป6/1) ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพหากทรัพยากรและการอนุรักษ์ไม่เพียงพอ (พ5.1 ป6/2) สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพลานามัย ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ มาตรฐาน ว.2.2 เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติอภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์(ว2.2 ป6/3) มาตรฐาน ว3.1 เข้าใจคุณสมบัติของสารทดลองและอธิบายวิธีแยกสารบางชนิดโดยการร่อน การตกตะกอน การกรอง การระเหิด การระเหยแห้ง อันก่อให้เกิดภัยธรรมชาติตามมา (ว3.1 ป6/3) มาตรฐาน ว6.1 เข้าใจกระบวนการการทดลองอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิความชื้นและความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้า อากาศ สังเกตวิเคราะห์การเกิดที่มีผลต่อมนุษย์ (ว6.1 ม.1/2) มาตรฐาน ส.51 เข้าใจและสืบค้นสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (ส.51 ป.6/2) เข้าใจวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม (ส5.2 ป6/1) อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในอดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง(ส5.2 ป6/2) มาตรฐาน ส4.1 เข้าใจสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่ได้เกิดขึ้นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ (ส4.1 ป5/2) มาตรฐาน ง3.1 เข้าใจสืบค้นข้อมูลสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูล (ง3.1 ป6/2) เข้าใจ ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ (ง3.1 ป5/1) มาตรฐาน ศ1.1 เข้าใจและสามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์บรรยายเกี่ยวกับจังหวะตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมวาดภาพโดยใช้เทคนิคแสงเงา น้ำหนัก วรรณะสี (ศ1.1 ป5/3) มาตรฐาน พ4.1 เห็นคุณค่าเข้าใจและมีทักษะปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันตลอดจนโรคที่มาจากภัยธรรมชาติด้วย (พ4.1 ป5/4) มาตรฐาน พ5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงสามารถระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ (พ5.1 ป6/2) สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพลานามัย โลกและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มาตรฐาน ว6.1 เข้าใจกระบวนการสืบค้นวิเคราะห์และแปลข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของโลก (ว6.1 ม1/4) มาตรฐาน ว8.1 เข้าใจและสามารถอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบตามความเป็นจริงมีการอ้างอิง (ว8.1 ป5/7) มาตรฐาน ส5.2 เข้าใจวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน(ส5.2 ป6/1) ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นและจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชนเพื่ออนาคตได้ (ส5.2 ป6/3) มาตรฐาน 4.1 เข้าใจความหมายตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติในอนาคต (ส4.1 ม4/2) มาตรฐาน ส4.2 เข้าใจพัฒนาการวิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่21 (ส4.2 ม4/4) มาตรฐาน ง1.1 เข้าใจมีความคิดสร้างสรรค์มีจิต สำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและตระหนักถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้น (ง1.1 ป5/4) มาตรฐาน ง2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการนำความรู้การสร้างงาน ชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิตสังคม(ง2.1 ป5/3) มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือย (ง2.1 ป5/5) มาตรฐาน ศ1.1สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากเทคนิคที่หลากหลายสร้างสรรค์ด้วยการพิมพ์ภาพโดยเน้นการจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่างๆในภาพ (ศ1.1 ป5/4) มาตรฐาน พ4.1 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่จะมาจากการเปลี่ยนของสภาวะต่างๆของโลกอนาคต (พ4.1 ป5/4) เข้าใจและใช้บริการทางสุขภาพ วิเคราะห์ผลของเทคโนโลยีต่อสุขภาพความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น (พ4.1 ม2/3) สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพฯ ศิลปะ สุขศึกษาฯ การวางแผนนำเสนอ มาตรฐาน ว 1.2เข้าใจกระบวนการและความสำคัญวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สำรวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงได้อย่างสมบูรณ์ (ว1.2 ม3/4) อธิบายผลของความหลากหลายของชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์พืชและสิ่งแวดล้อมและนำไปใช้ประโยชน์ (ว1.2 ม3/5) มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในพื้นถิ่น(ว 2.1 ป.6/3) มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห์ อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนได้ ( ว 2.2 ป 6/12345) มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติ อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม( ว 3.2 ป 6/3) มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สำรวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลง( ว 6.1 ป.6/2 )อธิบายองค์ประกอบความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิความ ชื้นความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ( ว 6.1 ม.1/2) มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่ศึกษา บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพตรวจสอบกับสิ่งที่คาดการณ์ (ว 8.1 ป5/1.4 ) มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่งานและช่วยในการอนุรักษ์สิ่งต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบแก่โลก (ส 2.1 ป 5/4) มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารและจัดการทรัพยากร อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิด ชอบบอกประโยชน์ของการใช้ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ( ส 3.1 ป 6/3) มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์ อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น ( ส 4.1 ป.5/2) มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต และสร้างสรรค์(ง1.1ป5/2) ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานมีจิตใจในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เผยแพร่ อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ (ง1.1ป5/4) มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทำนอง จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง ( ศ 2.1 ป6/6) มาตรฐาน พ4.1 เห็นคุณค่าและทักษะส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน (พ 4.1 ป5/1) สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพลานามัย - สรุปและนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานการเปลี่ยนแปลงของโลกและธรรมชาติ - การตกผลึกความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมด - การนำเสนอโครงงานที่ศึกษาให้ผู้อื่นเข้าใจ มาตรฐาน ว2.2 เข้าใจความสำคัญสืบค้นข้อมูลแหล่งทรัพยากร วิเคราะห์ อภิปรายผลต่อสิ่วมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงและรักษาดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เผยแพร่และนำเสนอข้อมูลได้ ( ว 2.2 ป 6/4 ) มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจและอภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ( ว 3.2 ป 6/3 ) มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยวาจาหรือเขียนอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ ( ว 8.1 ป5/8) มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและเผยแพร่ความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงและดูแลรักษาโลก ( ส 2.1 ป 5/4 ) มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจโลกทางกายภาพ อธิบายความเกี่ยวข้องลักษณะทางกายภาพและภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ สรุปได้เข้าใจปฏิสัมพันธ์ นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายสภาพแวดล้อมเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นถิ่นตนได้ ( ส 5.1 ป 5/3 ) มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น วิเคราะห์เหตุการณ์ที่สำคัญส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลกในด้านต่าง ๆ ( ส 4.2 ม 4/2 ) มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงานสร้างสรรค์ ใช้ทักษะในการทำงานสร้างสารคดีอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ( 3 1.1 ป5/4 ) มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีที่ต่างกัน ( ศ 1.1 ป 5/2 ) มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกัน หลีกเลี่ยง วิเคราะห์ผลจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติ ระบุความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ( พ 5.1 ป 6/2 )

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น